Header 2.0
De informatie van deze e-mail en de eventueel bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en kan juridisch beschermd zijn. Het is uitsluitend bedoeld voor degene(n) aan wie het gericht is of degene(n) die geautoriseerd zijn om het bericht te ontvangen.

Indien het bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de inhoud ervan niet te lezen, en het bericht aan ons terug te sturen. In dat geval wijzen wij u er tevens op dat het kopiëren, verspreiden of elke andere be- of verwerking van de inhoud van de e-mail en zijn bestanden strikt verboden is en zelfs onrechtmatig kan zijn.

Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending.

Mocht u de e-mail niet correct hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons, met vermelding van de naam en het adres van de afzender om vervolgens de e-mail te verwijderen.De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de hem/haar beschikbaar gestelde informatie.

De gegeven informatie en/of het verleende advies kunnen echter nooit een aanleiding zijn om onze aansprakelijkheid in te roepen. Wij zijn enkele gebonden indien dit in het bericht expliciet is vermeld en voor zover deze toezegging bevestigd is door een geldig ondertekend document.

E-mail die vanuit of naar een Uniek InstallatieAdvies e-mail adres van de afzender wordt gestuurd, kan door ons gelezen en bewaard worden. Tenslotte wijzen wij u er op dat wij niet verantwoordelijkheid zijn voor virussen die de email mogelijk bevat.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

a) de webpagina: iedere webpagina waarin Uniek InstallatieAdvies een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

b) Uniek InstallatieAdvies: de bevoegde uitgever van de webpagina;

c) gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

d) u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

e) de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

f) schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. Uniek InstallatieAdvies spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. Uniek InstallatieAdvies verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5. Uniek InstallatieAdvies is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. Uniek InstallatieAdvies mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Uniek InstallatieAdvies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is Uniek InstallatieAdvies niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. Uniek InstallatieAdvies behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Uniek InstallatieAdvies de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal Uniek InstallatieAdvies, diens werknemers, vertegenwoordigers, en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *